Υπουργική Απόφαση 136255/683/7-3-2016: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΑΓΡΩΝ (ΦΕΚ 767/Β/2016)

35.jpg_forest

Η υπουργική απόφαση καθορίζει λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του N. 998/1979 «Αγροί που άλλαξαν μορφή – Ρύθμιση αγρών σε δασικές εκτάσεις, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του N. 4280/2014. Διαβάστε περισσότερα:

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160328024723_4.pdf

Related posts