Υ.Α. 1882/68998/14-6-2016: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΦΕΚ 1739/Β/2016)

trakter2

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 1882/68998/14-6-2016 «Τροποποίηση της αριθμ. 1406/52601/04-5-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄ 1291/2016) «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των καν(ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014»».

διαβάστε περισσότερα: http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160616011022_4.pdf

Related posts